יום ראשון, 3 ביולי 2011

החינוך הפרטי והלאומי - מפתח את הגנוז בסגולת הילדות. הערובה לכך היא לימוד תורה של תינוקת-של-בית-רבן

...החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה...
...כשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה כי אם הילד הוא לפי זה גולם יפה שאפשר לחק ממנו כלי מעשה חזק עובר לסוחר. לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית, המערכת את החיים לפי הטוהר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנמסך בקרבם. על פי זה המשפט יעלה לנו ערך הילדות לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות שכל החיים ראויים להיות כמכשירים לעמדתה... זאת היא חובתנו לשמור בכל עוז את תומת הילדות וטהרתה ולהעבירה לאטה עם כל זהרה ונקיונה אל תקופת הגדלות, באופן שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה החסרים לה...אבל לא תהין להרס את היתרונות היקרים של הילדות האהובה והחביבה עדי עד.... להביא את הילדות בעצם תומה וטהרתה אל גבול הבחרות והשחרות, הזיקנה והשיבה, באופן שתוסד עוז, שלעולם לא ינוס לחה - זאת היא תעודת החינוך בישראל..."בת ק' כבת כ' ובת כ' כבת ז'", "כבן שנה שלא חטא" - זהו הציור היותר מרומם של משאת הנפש שבחנוך עמנו...
יותר נכבד ומענין הוא לנו החינוך שביישוב החדש, מפני שצריך לקבץ בו עם הקדושה והטהרה התם והאמונה, גם תפארת ועז, כראוי לחפץ החיים החזק והמתוכן...  
מתאים הוא אמנם החנוך הפרטי אל הכללי, וחייב הוא להתאים לו...
גם לנו (עם ישראל) היתה ילדות, אבל ילדותנו, כמה נאה היא, כמה קדושה היא, וכמה מוכשרים אנו להתכלל בה עדי עד. "הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר", "כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני", "הבן יקיר לי אפר ים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר " אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה". ילדות לאומית כזאת שגם לעת זקנה ושיבה תהיה צולחת להתפאר בה ולהתרומם על ידה ועבורה, אינה נמצאת בכל העולם כלו כי אם בישראל...
שיהיה החנוך מתאים לסדרנו המיוחד שבו נתגדלנו מראש צורים, להכיר את הילדות הכללית והפרטית לחטיבה נצחית שהיא עומדת בצביונה, ורק מוסיפה חיל ומתרוממת על ידי התקופות הבאות אחריה שמשלימות אותה. בתנאי זה, בתנאי ההכשרה של הילדות שתהיה ראויה לנצחיותה, להיות קדושת הילדות וטהרתה מוכנת לקלוט בקרבה את סכום ההרגשות היותר נשאות הראויות לנו, ושתתקיימנה עם העז והגבורה, גבורת הרוח וגבורת החומר הנדרש לעם חי ואיתן, עם קדוש חכם ונבון... "אל תגעו במשיחי אלו תינוקותשל בית רבן"
                       (הראי"ה קוק. מתוך "דרשה בחנוכת ת"ת ברחובות")מטרת החינוך - טוב וישר; והדרך לכך

מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד', היתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד', כן יגדל טובו וישרו... וכאשר לתכלית השרשת הקריאה בשם ד' בלב ונפש...דרוש תלמוד קבוע משחר טל הילדות של האדם, על כן לקח מקום בראש החינוך הישראלי תלמוד תורה                                      (הראי"ה קוק, אגרות ראיה אג' ק"ע)החינוך בהתאמה לטבע הפנימי, האישי והלאומי
החינוך... הלוא הוא ההוצאה מכח לפועל, מהעלם לגילוי, את הכחותהרב צבי יהודה והכשרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. כשגורמי החינוך - ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד - מותאמים ומכוונים לשכלול כשרונו הטבעי הזה של הילד ופתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. ובהיפך - כשכשרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח. הצלחת החינוך היא באותה מדה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו, שהוא מתכוין כלפי הטבע הפנימי כאשר בראו האל-הים, להשלימו, לפתחו ולשכללו ע"י הגורמים והאמצעים השונים.
                           ("התרבות הישראלית" - הרב צבי יהודה הכהן קוק)


חינוך - לגדל רוח ה' שבילד, לא רק בשכלו אלא בכל כחותיו
חינוך...הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במדה קטנה או בכח ובהעלם בלבד ולגלותה. וכיוון שאיש הישראלי עוד בילדותו רוח ה' נשמת ש-די טמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה לגלותה ולהפריחה והיה ליהודי נאמן עובד את ה'...
...לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים עתה, רק את כל התלמיד, את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים, לקשרן באלוקי ישראל...
                        (חובות התלמידים - האדמו"ר מפיאסצנא רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד)
 

יסודיות האמונה הפשוטה והתמה שמהילדות, לכל המעלות
את כל המעלות היותר עליונות, בין המחשביות, בין ההרגשיות וגם המעשיות, צריך לקשרם בקשר של האמונה הפשוטה הקודמת בתַמותה בלב מימי הילדוּת, כי בתמציתה הפנימית היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה                                                         (הראי"ה קוק) 


בלעדיות השפעת התורה בתשב"ר - מכריעה את הרע
הנצחון על הרשעה שבעולם, יהיה רק על ידי כח התורה שמתעוררת על ידי תינוקות של בית רבן, כשהיא מושלת בתקופת הילדות רק היא בנשמתן. שהיא אך היא הִנָה הטוב הגמור, המכריע את כל הרע לטוב                                                                     (הראי"ה קוק)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה