יום ראשון, 3 ביולי 2011

יסוד החינוך: אורה של תורה. ביסוסה: ע"י פיתוח רגש יראת ה' ודעת כבודו
המושג הראשון ביסוד החינוך הישראלי ראוי להיות הדבר המיוחד לישראל שהוא אורה של תורה. אמנם ההשפעה של התורה תהיה רק אז יפה מבוססת בלב הדור הצעיר מקבל פעולת החינוך, כשיהיה הרגש הכללי הטבעי של יראת ד' ודעת כבוד שמו ית' עוזרו.                  (הראי"ה קוק עין איה שבת פרק ב', רי"ח)     
 
סבלנות בחינוך
בסבלנות משיגים הכל
(הרב צבי יהודה הכהן קוק בשיחה על חינוך)
 
שלמות לימוד הזיקנה - מתוך הלימוד שבילדוּת
בילדוּת - איסוף ידיעות בכח ער וחי. בזיקנה - עיון והתיישבות בדברים
...והנה הילדות, שבסדר היצירה היא מוקדמת לזיקנה, צריך להבינה לא בתור חזיון עובר שאינו משאיר אחריו מאומה - וכאילו הזיקנה תוכל מצד עצמה לעמוד בלא הילדות. לא כן הדבר. אלא הזיקנה היא שלמה אז, רק כשבאה אחרי הילדות. אז נותנת הילדות את כחה הער והחי על הזיקנה המיושבת והבוחנת - ועל פי שתיהן ימלא צביון האדם הראוי.
ממילא מובן, שכמו שבכללות האדם, שהוא נמלא מסכום הכללי של ידיעותיו, נטיותיו ולימודיו, יש השלמה של פעולה במה שהילדות משפעת על הזיקנה - כן בכל לימוד פרטי, אותה ההתקבלות ואותה ההצטיירות שהילדות מציירת את הדבר הבא לנפשה, אין הזיקנה יכולה לצייר. על כן אם היה אותו הלימוד נלמד בימי הילדות, היה אותו הציור הילדותי מצטרף אל הלימוד; ואחר כך כשבימי הזיקנה הדעה המיושבת חוזרת עליו, מועיל אותו הלימוד הפרטי להצטרף אל הסכום השלם של תכונות הנפש המלאות שני הצביונים, של הילדות ושל הזיקנה.
אבל דבר שכבר היה ראוי לו לאדם להשיגו בימי הילדות והתאחר עד ימי הזיקנה, הנה תימלא הנפש רק בציור של זיקנה מצד אותו הדבר הפרטי, שהוא חלק מעצמותו של האדם, בזיקנה שאין עימה ילדות והוא דבר שאינו נשלם. על כן, יש הפסד בהעברת גירסא דינקותא, לבד ההפסד הפשוט של כח הזיכרון החזק בימי הילדות. מפני שתעודת הילדות היא להכניס ידיעות חדשות בקרב האדם - והזיקנה נועדה כבר להשלים את השקפתו השלמה הכוללת, על פי הרכוש של אותן הידיעות שקנה לו בימי הילדות. על כן, אין כח הזיכרון נועד מצד הטבע המתוקן לימי הזיקנה, כי אם כח המחקר והמשפט, "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה".                            (הרב קוק "עין איה" שבת. פרק ב, ו')      
 

ההשכלה הנקיה, עם הבריאות הגופנית והנפשית ביחד, כשהן מתחברות על ידי חינוך הגון במדות טובות, מגלות הן לנו את האור האלהי בישותו, בעשרו וישובו, עד שכל הרמה נשמתית שבאה בקרבנו אל העולם העליון, כל געגוע וחשק פנימי לדבקות האלהית, מציירת בקרבנו עולם מלא של ישוב, של עושר ושל בנין, ונשמתנו בקרבנו נעשית יותר עשירה בצבעים, בבנינים, והכשרה לכל עבודה רוחנית וגשמית נעשה יותר אדיר.                                    (הרב קוק זצ"ל, "שמונה קבצים")      
 

ערך הילדוּת הטהורה
הילדות הטהורה סופגת היא בקרבה את הטהרה העולמית. חפץ החיים הטהור בטבעיותו, מפעם הוא בלא זוהמתו רק בלב הילד הטהור. רצון החיים הבלתי מכותם ומקולקל, הוא זורם בדרך ישרה ממעין החיים, מאוצר החיים העולמי, ומאיר בנשמת הילדות. הבעת הקודש של הילדות בתומה, כוללת את התמצית היותר חזקה ובהירה של אידיאליות החיים, ובהתבטאה בקדושה, היא מכשרת את החיים העולמיים למילוי תפקידם. אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן.                                          (הרב קוק זצ"ל "שמונה קבצים")
 

הדעת והאמונה ביחס לחינוך למעשי המצוות - מה קודם
יש סידור של מצות ומעשים שהם נמשכים אחרי הדעה והאמונה, ויש סידור של מעשים שהאמונה והדעה נמשכים אחריהם. בתגבורת הדעת ובגרות הצביון, האמונה וההכרה היא היסודית, הסידור של המעשה הולך הוא ונמשך אחרי ההכרה, וחקיקתה של האמונה העליונה, המושלת בגדולת אורה בנשמה. אבל בתור חינוך והתרגלות המעשים קודמים, והם ביחד עם החינוך המוסרי המדעי והאמונה ההולך עמהם, הם תומכים את מעמדה של הנשמה היחידית והציבורית, עד שהיא באה למדת אותו הגודל של העליה אל מרומי ההכרה והאמונה הרוחנית העליונה, שכל צביון של מעשים הולך הוא ומשתלם מסתעף ומתגדל מברכתה המקורית. והסידור המודרג מכריח להקדים את היסוד החינוכי לפני היסוד הבגרותי.                      (הרב קוק זצ"ל "שמונה קבצים")
 

לפי גודל הרעיון האלוקי, האמוני - כך פשטותו והכרחיותו בכל הרמות; והכרחיות דרכי התורה והמצוה שבהם הוא מופיע
הרעיון היותר גדול, יורד הוא לפי גדולתו בכל השדרות. ולפי גדולתו ואמתתו של כל רעיון כך גדולה היא פשטותו. על כן אין ראוי לחינוך של כל בני אדם, מילד עד זקן, מבור עד גאון, אלא הרעיון האלהי ותולדותיו. וכל מה שהמחשבה האלהית מתעצמת יותר בנשמה, היא פועלת על המזג, ומתפשטת מאבות לבנים, והרוח והצביון הנולד ממנו משתמר בטהרתו ע"פ ההדרכות הבאות מצדו. ובזה אנו רואים כל פרצה ועבירת חק תורה ומצוה לשליחת יד בנשמת האומה, ובכל עז עלינו להחזק ולהיות לאנשים להציל את האומה ורוחה הקדוש העומד לעד.      (שם)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה